Kính Mời Quí Vị Tham Gia

LỚP THÁNH KINH

BIBLE CLASS

Place:  Giáo Xứ CTTÐVN - Holy Vietnamese Martyrs Parish Hall 

Contact us: Dr. Trần Văn Ðức  -  (512) 996-8825

              Mr. Mai Thế Hòa - (512) 310-9660

 

   
   
Chủ Trương:  Ðức Ông Giuse Nguyễn Anh  Văn                   Program Director:  Monsignor Joseph Nguyễn Anh Văn
   
 Phụ Trách:  Cha Bernard Nguyễn Hùng  Assistant Director:  Reverend Bernard Nguyễn Hùng
   
   
 Lớp Kinh Thánh do sự hướng dẫn của Cha Nguyễn Hùng   Chúa Nhật tuần thứ ba mỗi tháng lúc 4:30 pm - 6:30 pm
 Bible Class under the instructor of Rev. Nguyễn Hùng    Every 3rd Sunday of each month from 4:30 pm - 6:30 pm
   
   
 Nhóm học hỏi và chia sẻ của Lớp Thánh Kinh 

Mỗi ngày Thứ 3 trong tháng trừ ngày thứ 3 sau lớp học Chúa Nhật    của tuần đó từ  7:30 pm - 8:30 pm

 Question/answer group and faith sharing of the Bible class above  Every Tuesday of each week from 7:30 pm - 8:30 pm except the Tuesday after that Sunday Bible class
   
   
          

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng cho đường con đi.”  TV 119, 105

"Your word is a lamp for my feet, a light for my path."  Psalms 119, 105

 

   
   

Chúa Giêsu nói: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."  Mát-thêu 4,4

Jesus said: "One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God."  Matthew 4,4
2008 Holy Vietnamese Martyrs Catholic Parish. Hosted by HVMCC www.austinvietmartyrs.org

Ċ
HK Ninh,
Sep 29, 2009, 8:49 AM